Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Donderdag 28 september om 20:00 uur zien we jullie graag op onze Najaars - ALV in de kantine van Sporthal De Dijk. Bekijk hier de agendapunten. De stukken zijn te downloaden, maar alleen na inloggen.

Agenda ALV - donderdag 28 september 2017 om 20.00 uur in de Dijk

1 Opening
2 Ingekomen stukken en mededelingen:
- Sponsorovereenkomsten
3 Notulen ALV d.d. 8 juni 2017
4 Jaarverslagen seizoen 2016-2017
- Presentatie
5 Jaarcijfers seizoen 2016 - 2017 + Balans per 30/06/2017
6 Verslag kascontrole commissie en décharge bestuur
7 Definitieve begroting seizoen 2017-2018
8 Verkiezingen:
- Bestuur draagt Greetje Aardoom voor als bestuurslid
9 Voorstel ALV nieuwe stijl (Lees hier het instemmingsvoorstel)
10 Rondvraag
11 Sluiting

Download hier de stukken voor de ALV.