Een Algemene Ledenvergadering (ALV) met records

Op donderdag 28 september jongstleden werd de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. In deze najaarsvergadering wordt onder meer het jaaroverzicht gepresenteerd en niet onbelangrijk natuurlijk, de begroting voor het nieuwe seizoen. We blikken even met je terug.

Donderdagavond rond de klok van 8 werd zoals gebruikelijk de vergadering door onze voorzitter Alfred Maas geopend. Ook zoals gebruikelijk werden de aanwezigen welkom geheten, maar dat was deze avond wel extra gemeend. Deze ALV werd namelijk gekenmerkt door misschien wel twee records.

Allereerst het aantal aanwezigen dat waarschijnlijk een historisch laagtepunt heeft bereikt. Een groot deel van de trouwe schare bezoekers had deze avond competitieverplichtingen. Iets waar de bond toch wel rekening mee had kunnen houden; de datum van de ALV was namelijk ruim voor het maken van het competitieschema bekend. Daarnaast waren door verschillende omstandigheden ook 3 bestuursleden niet aanwezig.
Maar misschien ook wel een record was de duur van de vergadering. In tegenstelling tot zoals men wellicht zou verwachten werd het een bovengemiddeld lange ALV. Het beperkte aantal aanwezigen creëerde een intieme sfeer waarbij een ieder zich blijkbaar op zijn of haar gemak voelde en dus de tijd en moeite nam om vele vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. 

Na de opening  was het tijd voor de ingekomen stukken en mededelingen, waarbij ook de verlengde en nieuwe sponsorovereenkomsten werden gepresenteerd. Nadat ook de notulen van de vorige ALV waren goedgekeurd werd een oproep gedaan de volgorde van de agenda licht te wijzigen. Een belangrijk agendapunt was namelijk de verkiezing van een nieuw bestuurslid voor de portefeuille PR, Communicatie en Activiteiten. Eén van de toch al schaarse aanwezigen had later op de avond ook nog een wedstrijd en wilde dit hoogtepunt niet missen. Na instemming van de ledenvergadering werd de verkiezing gestart en is Greetje Aardoom unaniem gekozen als bestuurslid. Van harte gefeliciteerd!  

Vervolgens was het tijd voor het jaarverslag en de jaarcijfers. De eerder gecomplimenteerde vorm, waarin het jaarverslag beeldend in een PowerPoint wordt weergegeven, is ook dit jaar weer gebruikt. De opgesomde feiten en gebeurtenissen worden om beurten toegelicht door Alfred Maas, Cor van der Zee, Marjolein Zuiderent en Arnaud Dusseldorp. 
Door de afwezigheid van de kascontrolecommissie werd hun verslag  middels een brief via de beamer getoond aan de aanwezigen. Er waren geen discrepanties geconstateerd en na nog enkele vragen te hebben beantwoord werd décharge verleend aan het bestuur. 
De definitieve begroting voor het nieuwe seizoen is sluitend en schept vertrouwen. Enkele terechte en kritische vragen konden vakkundig en naar tevredenheid worden beantwoord en zo werd ook de begroting goedgekeurd. 

Tot slot werd een 'voorstel ALV nieuwe stijl' in stemming gebracht. Uitgangspunt is om de 2 ALV’s in één jaar samen te brengen tot één moment. De voorbereiding voor elke ALV neemt veel tijd in beslag die volgens het bestuur beter en nuttiger kan worden besteed. Bovendien is de huidige opzet van de voorjaars-ALV op een moment dat er nog weinig zicht is op de verwachte inkomsten en uitgaven.
Na intensief overleg is door de ALV ingestemd op voorwaarde dat het voorstel juridisch getoetst wordt en niet in strijd is met de statuten.

De rondvraag kende nog enkele vragen en de afsluiting was vervolgens een formaliteit.
Het bestuur durfde het zich te permitteren alle aanwezigen nog een drankje aan te bieden, waarbij nog uitvoerig is nagepraat.