Terugblik op de ALV van 23 mei 2018

Afgelopen woensdag vond de voorjaars ALV (Algemene Ledenvergadering) plaats van onze volleybalvereniging. Een drukbezochte ALV die met name in het teken stond van jubilarissen en heel specifiek het afscheid van voorzitter Alfred Maas. Kort samengevat: ALVred.

De kantine van sporthal de Dijk was druk bezocht voor deze voorjaars-ALV. Het was even wachten op één van de bestuursleden, die wat later kwam, maar rond 20.15 uur was het voorzitter Alfred Maas, die de vergadering opende. 
Op de inmiddels gebruikelijke wijze, dat wil zeggen met behulp van een kleurrijke presentatie (klik hier), werden de leden van Next Volley Dordrecht door de agendapunten geleid. 

Bij de mededelingen werd o.a. kort stil gestaan bij een zeer geslaagd jeugdkamp, het 'behoud' van een 1e divisieplek voor Heren 1, de bekerwinst van Dames 1 en een drukbezochte en sfeervolle vrijwilligersavond de vrijdagavond ervoor. Volgend jaar zal het Volleybal College Drechtsteden worden gecontinueerd en het aantal deelnemende competitieteams zal groter zijn dan ooit. Vier jeugdteams spelen op 2 juni nog voor prijzen bij het Nationaal Gesloten Jeugd Kampioenschap. Het aantal leden van Next Volley Dordrecht bedraagt nu ca. 450 leden. 

Sven Beekhuis licht de resultaten van de onlangs gehouden verenigingsenquete toe. De respons (ca. 135, waarvan ca. 100 volledig ingevuld) was groot, de inzendingen representatief voor elke geleding binnen de club en de resultaten zijn zeer bemoedigend. De leden zijn over het algemeen uitermate tevreden, waarbij vooral de sfeer in de vereniging geroemd wordt. Ontwikkelmogelijkheden worden vooral bij de aandacht voor teams en de jeugd gezien. Veranderingen kunnen zich vooral voordoen bij communicatie tussen trainer en team, de tribunes en de hal. 
Het bestuur ziet in de uitslag diverse aanknopingspunten om zaken te continueren en ook om gericht een paar punten te verbeteren, maar is blij met vooral de grote mate van tevredenheid van de leden.

De AVG (Algemene Verordening Gegegevensverwerking) kan nog heel wat betekenen. Op verzoek van het bestuur heeft Erik Zomervrucht al een eerste analyse gedaan, waardoor de vereniging vooralsnog aan haar verplichtingen heeft voldaan, maar een verdere uitwerking is nog nodig. Het bestuur zoekt nog enkele vrijwilligers die de nadere uitwerking ter hand kunnen nemen.

De notulen van de ALV van september 2017 worden goedgekeurd, waarbij nog ter verduidelijking wordt meegegeven dat vooralsnog twee ALV's (een voorjaars- en najaars-ALV) gehandhaafd blijven.

Na een toelichting van penningmeester Arnaud Dusseldorp op, in willekeurige volgorde, de voorlopige begroting en een toelichting op de voorgestelde contributieverhoging stemmen de leden in met de voorlopige begroting en een contributieverhoging van 1,5% (inflatiecorrectie). 

Een groot deel van de ALV wordt ingeruimd voor het huldigen van de jubilarissen. 

Als eerste wordt door Alfred gememoreerd dat Hans Hilkmann 25 jaar lid is van Next Volley Dordrecht (inclusief Ekspalvo). Hans was in het verleden een begenadigd volleyballer, met grote sprongkracht. Tegenwoordig is hij actief als coach en heeft bij de verbouwing van de kantine zijn steentje nadrukkelijk bijgedragen.
De tweede die het 25-jarig jubileum viert is Frank Dingemans. Klaas de Jong weet te melden dat Frank vooral sportief actief was in de Futoratijd, maar als donateur nog steeds aan de vereniging verbonden is.
De derde die 25 jaar aan Next Volley Dordrecht verbonden is, is Klaas de Jong zelf. De huidig vice voorzitter van Next Volley Dordrecht, maar ook met een voorzittersverleden bij Futora. Alfred roemt de immer actieve instelling van Klaas op heel wat terreinen in, maar ook naast het bestuur.

Na de 3 jubilarissen, die elk een kwart eeuw aan de club zijn verbonden is het volgens Alfred tijd om de verdubbelaar in te zetten.

Ton Michielse is 50 jaar lid, zelfs nog wat langer als je zijn lidmaatschap voor zijn diensttijd meetelt. Martijn spreekt zijn vader toe, noemt de indrukwekkende lijst van functies (o.a. voorzitter St. Paul/Ekspalvo 1972-1985, voorzitter district NeVoBo) en diverse andere rollen. Nog steeds is Ton nauw betrokken bij de club, bij zijn spelende zoons en kleinkinderen en is altijd bereid om mee te denken en waar nodig advies te geven.

Freek Wermer is ook 50 jaar lid. Alfred haalt op dat ook hij een voorzittersverleden heeft (Torpedo's/Futora 1981-1991), zich sterk maakt voor binding in de club, actief is in de PR & Communicatiecommissie en één keer per jaar helemaal uit Spanje komt om de jeugd van Next Volley Dordrecht te verrassen.

Alle jubilarissen krijgen een fraaie oorkonde, compleet met lijst en een pakketje drank.

Bij de bestuursverkiezing meldt de agenda dat voorzitter Alfred Maas aftredend is. Inmiddels bij nagenoeg alle leden wel bekend. Alfred licht kort toe dat hij na zes jaar, zijn tijd wat meer aan andere dingen wil gaan besteden. Hij kijkt met veel plezier op de afgelopen periode terug. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter leek tot aan de ALV geen geschikte en bereidwillende kandidaten op te leveren, maar afgelopen vrijdag gaf, nadat hij ook al eerder een paar keer gepolst was, Mark van der Sluijs aan dat hij de voorzittersrol toch wil vervullen. De leden begeleiden dit met een luid applaus. Doordat dit pas kort voor de ALV bekend werd, heeft het bestuur besloten Mark bij bestuursbesluit (tijdelijk) te benoemen als voorzitter en dit door de leden te laten bekrachtigen in de najaars-ALV.
Olivier Bouwmeester wordt gekozen tot lid van de kascontrolecommissie.

Van de rondvraag wordt door enkele leden gebruik gemaakt.

Vervolgens neemt Martijn Michielse het woord om Alfred als scheidend voorzitter toe te spreken. Beiden kennen elkaar al heel lang. Martijn noemt vooral de kwaliteiten van visievorming bij Alfred. Toen hij aantrad als voorzitter, 6 jaar geleden, bracht hij nieuw elan. Alfred was de geestelijk vader van de beweging die al snel bekend werd en onder de naam 'be proud, be part' verdere faam verwierf. De binding in de vereniging werd zienderogen vergroot en het winnen van de Volleybal Award was mede een fraai bewijs daarvan. Energie, passie en leiderschap, als ook strategisch inzicht karakteriseren Alfred. Natuurlijk zijn er ook minder leuke voorvallen gebeurd, maar Alfred bleef in zijn rol als voorzitter daar altijd beheerst onder, aldus Martijn.
Om toch ook iets tastbaars achter te laten, wordt een sheet getoond die laat zien dat een doek met de tekst 'Alfred bedankt' een prominente plek in de hal gaat krijgen. Of de vormgeving er zo uit komt te zien als nu te zien is, is nog niet bekend. Een nader ontwerp wordt gemaakt. Martijn bedankt Alfred voor al zijn inspanningen, betrokkenheid, bestuurlijke kwaliteiten en wenst hem alle succes. De leden wachten bijna de laatste woorden niet af om met een applaus de dankwoorden kracht bij te zetten. 

Een uur na aanvang kan het door het bestuur aangeboden drankje genuttigd worden. En zoals het een club met een sterke binding betaamd, blijven de trouwe leden nog lang wat napraten. Trots en betrokken, of zoals men in Angelsaksische landen pleegt te zeggen: be proud, be part.

* De notulen van deze ALV worden gepubliceerd ca. een week voor de najaars-ALV.

Enkele indrukken van de ALV aan de hand van foto's van Mark van Giessen:

 

 

 

 

 

Downloads: