Terugblik op de ALV van 2 oktober 2018

Afgelopen dinsdag vond de najaars ALV (Algemene LedenVergadering) plaats van onze volleybalvereniging. Een ALV die in het teken stond van diverse jaarverslagen van de commissies, een tweetal jubilarissen, de verkiezing van de voorzitter en gedachtewisselingen over een rookvrije vereniging. Voor de leden die er niet bij konden zijn, hierbij een beknopte terugblik. De (uitgebreide) notulen volgen bij de volgende ALV.

De kantine van sporthal de Dijk was tijdens de najaars-ALV vanwege een themaweek nog geheel in Duitse sferen. Het verleidde één van de aanwezigen om bij de enigszins verlate komst van de penningmeester te vragen of Arnaud wellicht helemaal uit Düsseldorf kwam.
Vice voorzitter Klaas de Jong opende de ALV, als uitvloeisel van het vertrek van voormalig voorzitter Alfred Maas aan het eind van vorig seizoen. De formele verkiezing van de nieuwe voorzitter kwam pas later op de agenda aan de orde. 

Op de inmiddels al jarenlang gebruikelijke wijze, dat wil zeggen met behulp van een kleurrijke presentatie (klik hier), werden de leden van Next Volley Dordrecht door de agendapunten geleid. 
Bij de mededelingen deelde Klaas o.a. mee dat we komend seizoen een record aantal teams hebben binnen de vereniging: 7 damesteams en 9 herenteams en vanzelfsprekend veel jeugd en CMV-teams.  Gelukkig zijn vele doorlopende sponsorcontracten weer verlengd en met een toelichting van Cor van der Zee werd gemeld dat er ook 2 nieuwe sponsoren te verwelkomen zijn: de firma's van Boven en Romaco.

Nadat de notulen van de vorige ALV, onder dankzegging aan Marjolein Zuiderent werden goedgekeurd kon worden over gegaan naar de bestuursverkiezing. Mark van der Sluijs werd door de leden unaniem benoemd tot voorzitter van Next Volley Dordrecht. In een korte speech lichtte Mark zelf toe waarom hij deze functie heeft aanvaard. Vooral omdat hij memoreerde dat er de afgelopen jaren veel is neergezet. Het bestuur met Alfred Maas als voorzitter heeft veel gerealiseerd, maar er staat ook nog heel wat te doen. Daar draagt Mark graag zijn volleybalsteentje aan bij. 

Achtereenvolgens worden de jaarverslagen van Algemene Zaken, Scheidsrechters, Technische Commissie, Sponsorzaken, PR & Communicatie-commissie, Activiteiten, de Kantine & Sporthal en Dordt Beach aan de orde. In de bijgesloten presentatie zijn de highlights hier van na te lezen. Next Volley Dordrecht is druk bezig om samen met de Gemeente en andere sportverenigingen aan de Schenkeldijk, mee te praten over alle ontwikkelingen en plannen op dit sportpark. Op welke wijze dit ook onze vereniging (direct) raakt is nu nog niet duidelijk. 

Penningmeester Arnaud Dusseldorp geeft een toelichting op de jaarcijfers van het seizoen 2017-2018. hierna doet Olivier Bouwmeester verslag van de kascontrolecommissie. Hij memoreert dat de kascontrolecommissie (ook Patrick Besseling) veel zaken heeft ingezien. Er is steekproefgewijs gecontroleerd en alles bleek in orde. Er wordt de leden geadviseerd om het bestuur decharge te verlenen. De ALV stem hiermee in. Wel doet de kascontrolecommissie enkele aanbevelingen. Het bestuur zegt toe deze aanbevelingen te bekijken en er op de volgende ALV op terug te komen. Arnaud presenteert vervolgens de definitieve begroting van het seizoen 2018-2019. De leden keuren deze begroting goed.

Na een korte pauze wordt het woord gegeven aan Onno Graafland. Onno is vader van 3 volleyballende kinderen en kinderarts in het Albert Schweitzerziekenhuis. Hij pleit in het kader van 'op weg naar een rookvrije generatie' voor een een rookvrij Next Volley Dordrecht. Hij begeleidt met dezelfde doelstelling ook een soortgelijk traject bij het Albert Schweitzerziekenhuis. Een uitgebreide gedachtewisseling volgt. Er ontstaat discussie over de invulling van de maatregel (en) om Next Volley Dordrecht rookvrij te maken. Het beeld is dat dit op termijn binnen de hal, op het terras en op de Beach zou moeten gelden. Na diverse vragen vraagt het bestuur of de leden akkoord kunnen gaan met de ambitie of Next Volley Dordrecht rookvrij zal gaan worden. De leden hier unaniem mee akkoord. Het bestuur kan hiermee aan de slag en zal met deze uitspraak als basis een plan en bijbehorende communicatie opstellen. Dit zal op een nader te bepalen tijdstip aan de leden worden voorgelegd.

Ook op deze ALV zijn er enkele jubilarissen te huldigen.
Roel Tigges, nu speler van Heren 8, heeft er vorig seizoen al zijn 25-jarig lidmaatschap opzitten. Dit jaar zelfs zijn 26e. Klaas spreekt Roel toe en haalt anekdotes op. In het volleybalspel staat Roel vooral bekend, zeker in zijn jongere jaren, om zijn snoeiharde smashes.
Nineke Smit viert haar 40-jarig jubileum. Mark haalt aan dat Nineke vooral haar sporen in de jeugdopleiding en werving verdient heeft. Bij Next Volley Dordrecht en zeker ook bij Ekspalvo. Nineke is in en rond de jeugd een begrip. 
Beide jubilarissen krijgen een oorkonde en een cadeau overhandigd. De leden eren hen met een daverend applaus.

Van de rondvraag wordt door diverse leden gebruik gemaakt, waarbij o.a nogmaals wordt gewezen op de tijdigheid van opzeggingen voor een nieuw seizoen (vóór 1 juli). Het bestuur zegt toe dat er volgend jaar een plan komt om concreter om te gaan met de AVG (privacywet) en zegt ook toe om voortaan de uitnodigingen voor de ALV eerder te versturen.

Na ca. twee uur sluit Mark van der Sluijs de vergadering en biedt namens het bestuur iedereen een drankje aan. De volgende (reguliere) ALV staat gepland in het voorjaar van 2019. 

Hieronder enkele indrukken aan de hand van foto's van Mark van Giessen