Terugblik op de ALV van 9 november 2021

Afgelopen dinsdag vond de ALV (Algemene Ledenvergadering plaats van onze volleybalvereniging. Gelukkig niet meer online zoals de laatste keren, maar met een fysieke aanwezigheid van bestuur en leden. Voor de leden die er niet bij konden zijn, hierbij een beknopte terugblik. De (uitgebreide) notulen volgen bij de volgende ALV.

Om precies 20.00 uur opende, op dat moment nog bestuurslid Martijn Michielse de ledenvergadering. Penningmeester Arnaud Dusseldorp was ziek en helaas kon Mark van der Sluijs er ook niet bij zijn. Carine Visser had wel alvast zitting genomen achter de tafel. 
Direct op de agenda stonden de verkiezing van Martijn Michielse als nieuwe voorzitter, Valery Hunnik als secretaris (dit moest nog formeel bekrachtigd worden), Jasper Pellis als bestuurslid sponsorzaken en Carine Visser als algemeen bestuurslid. Na een schriftelijke stemming werden allen gekozen.
Het afscheid van Cor van der Zee en Mark van der Sluijs vindt nog in klein comité plaats.

Bij de mededelingen kon vermeld worden dat er diverse sponsorcontracten verlengd en afgesloten zijn. Ook werden de notulen van de vorige 2 ALV's goedgekeurd.

Bij de diverse inhoudelijke jaarverslagen kon o.a. verteld worden dat het bestuur 15x vergaderd heeft en Erik Zomervrucht de ledenadministratie en Esther Holster het wedstrijdsecretariaat hebben verzorgd. Op dit moment hebben we ca. 365 leden verdeeld over senioren, recreanten, ABC-jeugd en kidsvolley. De kantine heeft, zoals bekend veel te lijden gehad van alle coronamaatregelen. Wel is enkele weken geleden de pui geheel vernieuwd.

Dordt Beach, de beachvolleybaltak van Next Volley Dordrecht, heeft het afgelopen seizoen gedeeltelijk te kampen gehad met de effecten van corona. Toch zijn er vele trainingsgroepen aan de slag gegaan en zijn er diverse landelijke en regionale toernooien georganiseerd. De verwachting is dat eind dit jaar de 6 beachvolleybalvelden zijn uitgebreid naar 9 velden.

Bij de verantwoording van het financiële jaarverslag verlenen de leden, mede op basis van de bevindingen van de kascontrolecommissie, het bestuur decharge. De vereniging staat er financieel goed voor. De contributieverhoging met 1,3 % (inflatie) wordt goedgekeurd.

Martijn van den Berg licht het Superclubplan toe. Dit is een initiatief van de Nevobo, gemeente Dordrecht en Next Volley Dordrecht. Het biedt kansen om een aantal ambities van de vereniging concreet uit te voeren door het in dienst nemen van een professional t.b.v. inzet op jeugd, ledenwerving, kwaliteit en het verder professionaliseren. De leden geven groen licht voor de verder uitwerking van dit plan. Het werven van een professional zal binnenkort starten.

Martijn Michielse licht toe dat er een begin is gemaakt met een nieuw beleidsplan. Dit om de koers van Next Volley Dordrecht te herijken. Met hulp van Sandor Michielse zijn al diverse thema's benoemd en in de loop van de tijd zal door het bestuur in gesprek met teams, vrijwilligers, leden, ouders, sponsoren etc. de bouwstenen voor dit beleidsplan worden ingevuld. De verwachting is dat medio april 2022 het plan zal worden vastgesteld.

Er zijn diverse jubilarissen, die graag door het bestuur in het zonnetje gezet worden, zoals Wim Dusseldorp (50 jaar), Ben Knuppe, Frank van der Sluijs, Mark van der Sluijs, Marion Weiermans Erik Zomervrucht (allen 40 jaar), Henk Klapwijk en Elly Streng (25 jaar). Een aantal zijn om diverse redenen helaas niet aanwezig. Erik Zomervrucht en Marion Weiermans wel. Zij krijgen na een toespraak van de kersverse voorzitter Martijn Michielse een fraaie oorkonde uitgereikt. Zie ook de foto's hieronder.

Na een kort 'rondje rondvraag' wordt de ALV beëindigd en blijven vele leden nog hangen om deze avond met wat drankjes af te sluiten.

de foto's zijn gemaakt door Mark van Giessen