Terugblik op de ALV van 1 oktober 2019

Afgelopen dinsdag vond de najaars ALV (Algemene Leden Vergadering) plaats van onze volleybalvereniging. Een ALV die in het teken stond van de jaarverslagen, diverse financiele zaken en het vertrek van Marjolein Zuiderent uit het bestuur. Voor de leden die er niet bij konden zijn, hierbij een beknopte terugblik. De (uitgebreide) notulen volgen bij de volgende ALV.

Om precies 20.00 uur opende voorzitter Mark van der Sluijs de najaars-ALV in de kantine van Next Volley Dordrecht. Een ALV waarbij gelukkig ook dit keer meer leden in de zaal aanwezig waren dan het aantal bestuursleden achter de tafel.

Bij het eerste onderdeel 'mededelingen' werd gemeld dat heel wat sponsorcontracten zijn verlengd, waarbij vooral nieuwe teamsponsoren in beeld zijn. 
Nadat de notulen van de vorige ALV werden goedgekeurd, kwamen de jaarverslagen van het afgelopen seizoen aan de beurt. Zo kon bij 'Algemene Zaken' worden gemeld dat het ledental stabiel is gebleven op ca. 400 leden. Ten aanzien van 'Technische Zaken' werd ondanks de degradatie van Heren 1 toch tevreden teruggekeken op het afgelopen seizoen. De florerende jeugd blijft veel successen boeken. De ambitie op (korte) termijn blijft dat zowel Heren 1 als Dames 1 op 1e divisieniveau gaat volleyballen.

Bij het jaarverslag van 'Kantine & Sporthal' werd gemeld dat de omzet van de kantine wat gedaald is. T.a.v. de plannen over de verbouw van sporthal de Dijk, is er recent een gesprek geweest tussen Next Volley Dordrecht en de wethouder. Daarin werd vanuit de Gemeente gemeld dat nadere plannen verder worden uitgewerkt en dit zeker 2 maanden gaat duren. In de media verschijnen o.a. andere berichten over de ontwikkelingen van sportpark Schenkeldijk, maar het bestuur cq. de bouwcommissie i.o. houdt vast aan de inhoud van de gesprekken met Gemeente en wethouder.

Bij het beachvolleybal wordt teruggekeken op een mooi seizoen, waarbij jeugd actief is geweest en er diverse toernooien zijn bezocht en georganiseerd. Bij het jaarverslag van de sponsoring wordt gemeld dat de sponsorinkomsten teruglopen en dat er na een uitbreiding van de sponsorcommissie het volgend jaar actief beleid gevoerd gaat worden om meer sponsors aan onze vereniging te binden.

Penningmeester geeft een toelichting op de jaarcijfers van het seizoen 2018-2019 en de balans per 30 juni 2019. Er volgt niet alleen een toelichting, maar ook een gedachtewisseling over kosten en kantine-opbrengsten.
De kascontrolecommissie brengt bij monde van Olivier Bouwmeester verslag uit en complimenteert de penningmeester cq. het bestuur. De leden verlenen vervolgens décharge aan het bestuur.

Bij de begroting worden de belangrijkste cijfers aan de leden toegelicht en de ALV stemt in met een prijsverhoging van 3 - 5 % op de prijzen van de artikelen in de kantine. De prijsverhoging, nadat de prijzen jarenlang stabiel zijn gebleven, is o.a. een gevolg van een verhoging van de BTW. De leden stemmen vervolgens in met de begroting voor het volgende seizoen.

Bij het agendapunt 'bestuursverkiezing' wordt Martijn van den Berg gekozen tot bestuurslid. Martijn krijgt de portefeuille Technische Zaken onder zijn beheer en Martijn Michielse is in het vervolg verantwoordelijk voor het beachvolleybal.
Er wordt uitgebreid stil gestaan bij het vertrek van Marjolein Zuiderent, als secretaris in het bestuur. Zij heeft 7 jaar de rol van secretaris met verve vervuld. Martijn Michielse spreekt haar toe en memoreert haar betrokkenheid. Doordat haar zoons Tim en Mark destijds zijn gaan volleyballen, heeft zij toen de bestuursfunctie aanvaard. Altijd punctueel, alert en met veel inzet.
Marjolein laat vervolgens zelf weten dat het na 7 jaar tijd wordt voor iemand anders. Mede door een forse studie die ze volgt aan de universiteit van Amsterdam, gaat veel van haar tijd nu naar andere zaken. 'Kijk niet teveel in de achteruitkijkspiegel, maar vooral naar voren. Blijf positief' zijn de woorden die ze de ALV nog meegeeft. Een welgemeend applaus valt haar ten deel.
Het bestuur hoopt binnenkort een nieuwe secretaris te kunnen presenteren.

Bij de rondvraag worden diverse vragen gesteld over officiallevering, borden met de kleedkamerindeling en de PR&communicatie. Rond half tien sluit Mark van der Sluijs de najaars-ALV.
Zoals gebruikelijk wordt er daarna onder het genot van een drankje en zelfs voor enkelen nog een schaal met wat snacks, nagepraat over de ALV en Next Volley Dordrecht. Gelukkig beperkt betrokkenheid zich niet alleen tot de formele tijd van anderhalf uur tijdens een ALV. Het laat zich binnen Next Volley Dordrecht door vele tonen gedurende het hele jaar.
'Be proud, be part' blijft niet voor niets de leuze van onze vereniging.