Algemene Ledenvergadering uitnodiging en downloads.

Woensdag 23 mei 2018 om 20:00 uur zien we jullie graag op onze ALV in de kantine van Sporthal De Dijk. De notulen van 2017 en concept begroting 2018-2019 kunt u vanaf heden downloaden.

Agenda:

1 Opening
2 Ingekomen stukken en mededelingen.
3 Evaluatie Vereniging enquête
4 Update AVG
5 Notulen ALV september 2017
6 Vaststelling contributie / teamgelden conform inflatiecorrectie
7 Voorlopige begroting 2017 – 2018
8 Jubilarissen
9 Verkiezingen
- Bestuur: Aftredend: Alfred Maas (voorzitter)
- Kascontrole: Benoemen nieuw lid
10 Rondvraag
11 Sluiting

 

De notulen van de vorige ALV en de begroting 2018-2019 zijn te downloaden vanaf het besloten gedeelte.